infoguadalhorce.es

chinhphu.vn

58093

3.1. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 3.2.Circular No. 51/2021/TT-BTC dated June 30, 2021 of the Ministry of Finance guiding obligations of organizations and individuals in the foreign investment activities on Vietnam securities market. Summary Effect Related documents Vietnamese Download. Issuing date: 30/06/2021. Effective date: Known.Joint Circular 92/2008/TTLT-BTC-BTP (Expired, replaced by Cir.226/2016/TT-BTC) dated 17/102008 of Ministry of Finance and Ministry of Justice on guiding the rates and the collection, remittance management and use of fees for the issue of copies and authentication fees (EN) Section 2.1Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2016/NĐ-CP Thông tư 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngThông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhĐánh giá bài viết Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu được thực hiện căn cứ theo: Thông tư 04/2012/TT-BTC Luật 79/2015/QH13 Thông tư 113/2015/TT-BTC Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.73/2014/TT-BTC 44 2016 tt btc. Thông tư 73/2014/TT-BTC Quy định thu phí kiểm định máy móc thiết bị. 13 /2016/TT-BLĐTBXH. Thông tư 13 /2016/TT-BLĐTBXH Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 08/2016/TT-BLĐTBXH 44 2016 tt btc.

Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC

  1. Thông tư 44/2017/TT-BTC khung giá tính thuế tài nguyên có
  2. Thông tư 44/2013/TT-BTC - Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu
  3. Newsletter | HSK Vietnam Audit Company Limited.
  4. Thông tư 44/2019/TT-BTC - HoaTieu.vn
  5. Thông tư 44/2019/TT-BTC - HoaTieu.vn
  6. LuatVietnam.Vn - Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật lớn nhất
  7. Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC
  8. Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý, sử dụng đất
  9. Các cách xin giấy đăng ký làm công bố, chứng nhận hợp quy
  10. TAX AND LEGAL UPDATE - KPMG International

Thông tư 44/2021/TT-BTC xác định giá nước sạch sinh hoạt

MỤC LỤC BÀI VIẾTThông tư 172/2016/TT-BTCNội dung thông tư 172/2016/TT-BTCĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụngĐiều 2. Người nộp lệ phíĐiều 3. Tổ chức thu lệ phíĐiều 4. Mức thu lệ phíĐiều 5. Kê khai, nộp lệ phíĐiều 6. Tổ chức thực hiệnBài viết bạn nên xemThông tư 172/2016/TT-BTC Ngày 27/10/2016Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH.Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2016/NĐ-CP Thông tư 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngJuly 1, 2016 of the Government providing detailed guidance on the Law amending and supplementing some articles of the Law on Value Added Tax, Law on Excise Tax and Law on Tax Administration Generally, Circular No. 130/2016/TT-BTC (“Circular 130”) supplements the changes in Decree No.Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu được quy định tại Điều 5 Thông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm.3.1. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 3.2.348/2016/tt-btc 30/12/2016 Thông tư Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.Circular 105 replaces Circular No. 95/2016/TT-BTC dated 28th June 2016 and Article 9 of Circular No. 156/2013/TT-BTC dated 06th November 2013 issued by the Ministry of Finance. This Circular comes into force on 17th January 2021. Taxpayers 44 2016 tt btc.

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu là bao

Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhHồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và có bản chụp văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc bản.MỤC LỤC BÀI VIẾTThông tư 172/2016/TT-BTCNội dung thông tư 172/2016/TT-BTCĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụngĐiều 2. Người nộp lệ phíĐiều 3. Tổ chức thu lệ phíĐiều 4. Mức thu lệ phíĐiều 5. Kê khai, nộp lệ phíĐiều 6. Tổ chức thực hiệnBài viết bạn nên xemThông tư 172/2016/TT-BTC Ngày 27/10/2016Đối với các loại tài nguyên khác phát sinh không được quy định trong Quyết định thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015, Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 5 năm 2013 và thay thế Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số.Circular no. 05/2015/TT-BTC dated 15th January 2015 providing guidance on registration, depository, clearing and settlement of securities transactions; - Circular no. 1/2016/TT-BTC dated 19th January 2016 of the Finance Minister guiding some articles of the Decree no. 42/2015/NĐ-CP dated 5th May 2015 and Circular no. 23/2017/TT-BTC dated 16thThông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 44 2016 tt btc.

Thông Tư 44/2010/TT-BTC Chi Tiết Một Số Điều Kinh Doanh Xuất

Joint Circular 92/2008/TTLT-BTC-BTP (Expired, replaced by Cir.226/2016/TT-BTC) dated 17/102008 of Ministry of Finance and Ministry of Justice on guiding the rates and the collection, remittance management and use of fees for the issue of copies and authentication fees (EN) Section 2.1Circular 105 replaces Circular No. 95/2016/TT-BTC dated 28th June 2016 and Article 9 of Circular No. 156/2013/TT-BTC dated 06th November 2013 issued by the Ministry of Finance. This Circular comes into force on 17th January 2021. TaxpayersThông tư 59/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều.44/2016/NĐ-CP. Ngày ban hành: 14/05/2016. Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết của một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.344/2016/TT-BTC: Ngày ban hành: 30/12/2016: Ngày có hiệu lực: 13/02/2017: Người ký: Huỳnh Quang Hải: Trích yếu: Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn: Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tưHồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và có bản chụp văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc bản.73/2014/TT-BTC 44 2016 tt btc. Thông tư 73/2014/TT-BTC Quy định thu phí kiểm định máy móc thiết bị. 13 /2016/TT-BLĐTBXH. Thông tư 13 /2016/TT-BLĐTBXH Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 08/2016/TT-BLĐTBXHIssuing date: 30/11/2020 Effective date: Known Effect: Known 18: Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 of the Ministry of Finance on amending and supplementing a number of articles of Circular No. 50/2017/TT-BTC dated May 15, 2017 guiding Decree No. 73/2016/ND-CP detailing the Law on Insurance Business and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on.348/2016/tt-btc 30/12/2016 Thông tư Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”. 44 2016 tt btc.

Thông tư 44/2017/TT-BTC khung giá tính thuế tài nguyên có

Circular 105 replaces Circular No. 95/2016/TT-BTC dated 28th June 2016 and Article 9 of Circular No. 156/2013/TT-BTC dated 06th November 2013 issued by the Ministry of Finance. This Circular comes into force on 17th January 2021. Taxpayers348/2016/tt-btc 30/12/2016 Thông tư Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.Circular No. 51/2021/TT-BTC dated June 30, 2021 of the Ministry of Finance guiding obligations of organizations and individuals in the foreign investment activities on Vietnam securities market. Summary Effect Related documents Vietnamese Download. Issuing date: 30/06/2021. Effective date: Known.MỤC LỤC BÀI VIẾTThông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạchNội dung chi tiết của thông tư 171/2016/TT-BTCĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụngĐiều 2. Người nộp lệ phíĐiều 3. Tổ chức thu lệ phíĐiều 4. Mức thu lệ phíĐiều 5. Kê khai, nộp […]Đánh giá bài viết Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu được thực hiện căn cứ theo: Thông tư 04/2012/TT-BTC Luật 79/2015/QH13 Thông tư 113/2015/TT-BTC Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-202044/2016/NĐ-CP. Ngày ban hành: 14/05/2016. Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết của một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.chinhphu.vnCircular 02/2014/TT-BTC( Expired 44 2016 tt btc. Replaced by Cir. 250/2016/TT-BTC) dated 02/01/2014 of The Ministry of Finance guiding charges and fees to be decided by people's Councils of provinces and Centrally run cities Article 3.2.b4 44 2016 tt btc.

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

73/2014/TT-BTC 44 2016 tt btc. Thông tư 73/2014/TT-BTC Quy định thu phí kiểm định máy móc thiết bị. 13 /2016/TT-BLĐTBXH. Thông tư 13 /2016/TT-BLĐTBXH Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 08/2016/TT-BLĐTBXH 44 2016 tt btc.