infoguadalhorce.es

i diện tại CHLB Đức thu phí và lệ phí bằng tiền EURO

84798

Vĩ mô Thời sự. Thứ tư, 7/12/2016, 10:43 (GMT+7) Từ ngày 1/1/2017, hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu? Thông tư số 264/2016/TT-BTC thì lệ phí nhập quốc tịch là 250 USD/người; trở lại quốc tịch là 200U SD/người; thôi quốc tịch là 200 USD/người; cấp mới hộ chiếu là 70USD/ quyển; Gia hạn hộ chiếu ngoại giao.Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và các cơ quan khác được ủy nhiệm chức năng lãnh sự ở nước ngoài bao gồm việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và mức thu phí, lệ phí được ban hành ngày 14/11/2016.Ngày ban hành Cơ quan ban hành; 257/2016/TT-BTC: Thông tư 257/2016/TT-BTC: 11-11-2016: Bộ Tài chính: 264/2016/TT-BTC: Thông tư 264/2016/TT-BTC: 14-11-2016: Bộ Tài chính: 23/2015/NĐ-CP: Nghị định 23/2015/NĐ-CP: 16-02-2015: Chính phủ: 226/2016/TT-BTC: Thông tư 226/2016/TT-BTC: 11-11-2016: Bộ Tài chính: 01/2020/TT.(Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2016 /TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm. 6.3.14. Tổn thương nhánh thần kinh quay. 11 - 15. 6.3.15. Tổn thương bán.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2016. 2 thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ v ề việc ban hành.Thông tư số 264/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoàithong tu 264 2016 tt btc quy dinh che do thu nop quan ly va su dung phi le phi trong linh vuc ngoai giaoThông tư này có hiệu lực từ ngày 12/04/2016, và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2016 trở đi và áp dụng đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán kể từ ngày 01/01/2016. Thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy.Theo Dự thảo Thông tư, mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài bằng 50% mức thu phí quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã. Thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016.

Quyết định 1024/QĐ-BTP - business-letters

  1. thong tu 264 2016 tt btc quy dinh che do thu nop quan ly va
  2. Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
  3. Tổng cục thủy sản > Nuôi trồng thủy sản
  4. Thông tư 22/2020/TT-BTC - business-letters
  5. Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng
  6. Thông tư 24/2014/TT-BCT
  7. Thông tư 264/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp
  8. Trung ương
  9. Quyết định 1024/QĐ-BTP - business-letters
  10. Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 – Link & Partners Law

Thông tư 264/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp

Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.4/11/2016: Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: 5/26/2016 202: 202: Thông tư: 83/2016/TT-BTC: 6/17/2016Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp để cơ quan nhà nước thực hiện bảo hộ sở hữu công nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 22/2009/TT-BTC và khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2013 Bộ Tài chính.Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016. Thông tư 218/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh.Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/02/2016.Thông tư 22/2020/TT-BTC. Vào ngày 10/04/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BTC về quy định phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường. Hiệu lực của văn bản pháp luật sẽ có Start chính thức vào ngày 26/05/2020.Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.tại Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Thông tư này. Thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016.

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm - Chinhphu.vn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính) Số TT Danh mục lệ phí Đơn vị tính Mức thu (USD) A Cấp hộ chiếu I Hộ chiếu 1 Cấp mới Quyển 70 2 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Quyển 30 3 Bổ sung, sửa đổi Quyển 15Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.11/11/2016 3:00 ch Tiếng Việt / English (Ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)Vĩ mô Thời sự. Thứ tư, 7/12/2016, 10:43 (GMT+7) Từ ngày 1/1/2017, hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu? Thông tư số 264/2016/TT-BTC thì lệ phí nhập quốc tịch là 250 USD/người; trở lại quốc tịch là 200U SD/người; thôi quốc tịch là 200 USD/người; cấp mới hộ chiếu là 70USD/ quyển; Gia hạn hộ chiếu ngoại giao.Đăng nhập Tạo tài khoản. Giỏ hàng(0)Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/02/2016.Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.18 CÔNG BÁO/Số 63 + 64/Ngày 18-01-2017 BỘ TÀI CHÍNH Số: 265/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép Thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016.

Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng máy

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019. người có thẩm quyền quy định tại Điều 11 Thông tư. (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT.Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.(Ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính) Số TT Danh mục lệ phí Đơn vị tính Mức thu (USD) A Cấp hộ chiếu I Hộ chiếu 1 Cấp mới Quyển 70 2 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Quyển 30 3 Bổ sung, sửa đổi Quyển 15Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016. 4 Tháng Mười, 2017 11 Tháng Mười Một, 2018. bởi Luật Dương Gia. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC).Đây là một những nội dung được hướng dẫn tại Thông tư số 26/2016/TT-BCT quy định lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành ngày 30/11/2016.Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp để cơ quan nhà nước thực hiện bảo hộ sở hữu công nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 22/2009/TT-BTC và khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2013 Bộ Tài chính.Thông tư 264/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, được ban hành ngày 14/11/2016 có quy định về mức phí cấp giấy miễn thị thực. Thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016.

Thông tư 22/2016/TT-BTC bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Trang Cơ sở dư liệu quốc gia về văn bản pháp luật Trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chínhBộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016.Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chứng thực. Cơ quan đại diện. 2. B-BTP-276601-TTThông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016. 4 Tháng Mười, 2017 11 Tháng Mười Một, 2018. bởi Luật Dương Gia. Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC).Thông tư 264/2016/TT-BTC - Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.Ngày ban hành Cơ quan ban hành; 257/2016/TT-BTC: Thông tư 257/2016/TT-BTC: 11-11-2016: Bộ Tài chính: 264/2016/TT-BTC: Thông tư 264/2016/TT-BTC: 14-11-2016: Bộ Tài chính: 23/2015/NĐ-CP: Nghị định 23/2015/NĐ-CP: 16-02-2015: Chính phủ: 226/2016/TT-BTC: Thông tư 226/2016/TT-BTC: 11-11-2016: Bộ Tài chính: 01/2020/TT.tại Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Thông tư này.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016.

Từ ngày 1/1/2017, hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu?

Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp để cơ quan nhà nước thực hiện bảo hộ sở hữu công nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 22/2009/TT-BTC và khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2013 Bộ Tài chính.1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.Thông tư số 264/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Thông tư 264 2016 tt btc ngày 14 11 2016.